Hellebæk Kohave

Kohaven er et åbent, græsdækket areal på ca. 290 ha.

Kohaven er et åbent, græsdækket areal på ca. 290 ha.

Hellebæk kohave er et af de mest fantastiske steder i Ålsgårde og omegn. Kohaven er et åbent, græsdækket areal på ca. 290 ha.

Det er et varieret morænelandskab, skabt af isen for 15.000 år siden med bakker, søer, vandhuller og bække. Mod nord, øst og syd ligger skoven med bl.a. højmosen Skidendam. Kronborg Statsskovdistrikt overtog i 2001 området efter Forsvaret. Hellebæk Kohave er fredet og sammen med Teglstrup Hegn udpeget som et særligt værdifuldt naturområde.

Det store fugletræk forår og efterår har gjort stedet berømt. Rovfugle og traner kan på gode trækdage ses i hundredvis ligesom gæs, duer og spurvefugle, der flyver over eller raster her.

Hellebæk Kohave omkranses af et ca. 9 km langt el-hegn og græsses af ca. 250 kreaturer som går frit. De afgræsser området, som aldrig gødes med andet end kokasser, og medvirker til at skabe en langt mere rig overdrevsflora og -fauna. Tillige er der en bestand af rådyr i området.

Hellebæk kohave er kendt for sit store rovfugletræk både forår og efterår. Op mod 10.000 rovfugle trækker forbi om foråret, og om efteråret er tallet ofte større.

Den mest almindelige rovfugl er musvågen, men også andre arter observeres, bl.a. rød glente, rørhøg, havørn, fiskeørn og vandrefalk. Tranetrækket er også værd at studere. Det kan iagttages i marts/april, når vinden slår om i øst og sydøst. Så kan hundrevis af traner ses i større flokke, når de om eftermiddagen passerer på deres vej fra Rügen til Hornborgasjön.

Den mest iøjnefaldende ynglefugl er grågåsen. Den ses især ved Pernillesø i Kohaven. Der kan også ses både lille og gråstrubet lappedykker. Den fugl, der høres mest, er nattergalen. Den sidder flere steder rundt i krattene og høres i maj/juni. I ellekrattene kan man få et glimt af den sjældne lille flagspætte, og fra de store gamle egetræer høres den korttåede træløbers korte, svirrende sang.

Kilder: Kohavens venner, Skov og natur styrrelsen